Ramowy rozkład dnia

7.00 – 9.00 Schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensującym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.

9.00 – 9.30 Śniadanie, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

9.30 – 11.30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, aktywność ruchowa na świeżym powietrzu, czynności porządkowe.

11.30 – 12.00 Czynności higieniczne przed obiadem. Obiad.

12.00 – 14.30 Relaks, słuchanie muzyki, zintegrowana działalność edukacyjno – wychowawcza, zabawy dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia indywidualne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 15.00 Czynności higieniczne przed podwieczorkiem. Podwieczorek.

15.00 – 17.00 Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy plastyczno – techniczne, praca wyrównawcza i indywidualna, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.