Rada Rodziców

Rada Rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola. Podstawowym celem Rady jest:

  • współdziałanie z przedszkolem w procesie wychowawczym, opiekuńczym i dydaktycznym;
  • zaangażowanie rodziców służące podnoszeniu jakości pracy przedszkola i zaspokajaniu potrzeb dzieci.

W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice wybrani spośród rad grupowych. Rada wybiera ze swojego grona prezydium – przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Rada działa kolegialnie i dąży do podejmowanie uchwał drogą konsensusu. W posiedzeniu Rady biorą udział: członkowie Prezydium Rady Rodziców, zainteresowani rodzice oraz inne osoby zaproszone przez Prezydium (np. dyrektor, organ prowadzący, specjaliści w różnych dziedzinach w zależności od potrzeb). Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.